سرمایه
منابع مالی متعلق به صاحبان موسسه باشد که " سرمایه " نامیده می شوند