ماخذ استهلاک

مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط مال را ماخذ استهلاک می نامند