موجودی مواد
شامل مواداولیه وقطعات مصرفی درموسسات تولیدی است .