موسسات خدماتی
کلیه موسساتی که درآمد آنها از محل ارائه خدمات به مشتریان تامین میگردد .