• نام:حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ - (استاندارد حسابداری شماره 23)
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:دکتر ابراهیم نوروز بیگی
  • تاریخ:1396/5/10
  • دانلود فایل

اهداف آموزشی

•آگاهی از تعاریف مرتبط؛
•آگاهی از انواع مشارکتهای خاص؛
•آگاهی از نحوه برخورد با مشارکت در عملیات مشترک؛
•آگاهی از نحوه برخورد با مشارکت در داراییهای مشترک؛
•آگاهی از نحوه برخورد با داراییهای ثابت در مشارکت خاص؛
•آگاهی از نحوه برخورد با واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک؛

دامنه کاربرد: اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود.

دروس مشابه
نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس